Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van onze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door BestMeat Vleeshal, hierna te noemen 'ons bedrijf'. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons bedrijf is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ons bedrijf.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons bedrijf te mogen claimen of te veronderstellen.
Ons bedrijf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bedrijfsnaam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ons bedrijf op deze pagina.
  • BestMeat Vleeshal
  • Guldenweg 10
  • 2360 Oud-Turnhout
  • BelgiĆ«
  • Uitbatingsadres
  • Graatakker 50
  • 2300 Turnhout
  • BelgiĆ«
Openingstijden
Alleen op afspraak
Alle rechten voorbehouden © , BestMeat Vleeshal.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.